Nationale Raad voor Dierenbescherming

 

Links wijlen graaf Anthony van Zwaren de Zwarenstein,
rechts Marc Boussy, al meer dan 25 jaar voorzitter van de N.R.D.B.

 

Dat door de oprichting van de Nationale Raad voor Dierenbescherming een betekenisvolle stap vooruit werd gezet, moge blijken uit de talrijke verbeteringen die sindsdien aan de wetgeving met betrekking tot het welzijn der dieren zijn aangebracht.

 

De meeste verenigingen voor dierenbescherming zijn thans lid van één van de twee grote overkoepelende organisaties: de Nationale Raad voor Dierenbescherming (NRDB) of de later in het leven geroepen Nationale Vereniging voor Dierenbescherming (NAVED). Door deze eenheid op nationaal vlak staan ze sterker in hun strijd voor de dieren.  
Van bij de oprichting in 1975 is de Vlaamse Vereniging  voor Dierenbescherming lid van de Nationale Raad  voor Dierenbescherming   Wie opkomt voor de dieren, steunt natuurlijk de Nationale Raad voor Dierenbescherming. Niet minder dan 50 verenigingen voor dierenbescherming zijn erbij aangesloten. Elke maand vergadert de Raad van Beheer van de Nationale Raad voor Dierenbescherming en tracht daar waar dieren lijden, met alle mogelijke middelen een oplossing te vinden voor het probleem. De toepassing van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en het opvolgen van de uitvoeringsbesluiten liggen de N.R.D.B. nauw aan het hart.  Twee bestuurders van de N.R.D.B. maken deel uit van de Raad voor Dierenwelzijn bij de FOD Volksgezondheid, alwaar ze de eisen van de verenigingen voor Dierenbescherming verdedigen. Een wetenschappelijk, een wetgevend en een juridisch comité, geleid door deskundige beheerders van de N.R.D.B., zetten dag na dag hun werkzaamheden verder.  Een documentatiecentrum staat ter beschikking van de aangesloten leden, maar ook iedereen, begaan met het lot van de dieren, is er welkom; men wordt er met raad en daad bijgestaan bij alle mogelijke opzoekingen voor eindwerken, thesissen, enz.   
 

Historiek van de N.R.D.B.  

1 maart 1975 
Ondertekening van de oprichtingsakte van de N.R.D.B. De grootste verdienste komt toe aan wijlen Graaf van Zwaren de Zwarenstein, die er na veel onderhandelen toe kwam het merendeel van de verenigingen voor dierenbescherming in België te groeperen. De eerste taak bestond in het organiseren van een strijd voor de verbetering van de wetgeving. 
2 juli 1975 
Nieuwe wet die twee belangrijke verbeteringen aan de wet van 1929 bracht; mishandelingen, gepleegd op dieren, moesten niet meer "bovenmatig" zijn om strafbaar te zijn en het achterlaten van een dier werd erkend als een inbreuk. 
Begin 1977 
brengt Minister Lavens op het toenmalig Ministerie van Landbouw een werkgroep samen, waarin drie beheerders van de N.R.D.B. zitten, namelijk de heren Boussy, Hens en Lemal. Deze werkgroep had de volgende opdracht: "maatregelen voorstellen met betrekking op de invoer en het houden van gezelschapsdieren en wilde exotische dieren". 
September 1977 
Publicatie van een eerste "Witboek voor de Dierenbescherming", een wetenschappelijke benadering van de problemen in verband met het welzijn van de dieren. Dit werk kent een groot succes en wordt op grote schaal verspreid in wetenschappelijke milieus en bij het zoöfiel publiek. 
In 1979 
wordt een tweede "Witboek" uitgegeven door de N.R.D.B. Deze keer wordt het een juridische benadering van de dierenbescherming. Dit belangrijk werk werd gerealiseerd door verscheidene juristen onder wie Professor B. Bulthé van de Vrije Universiteit van Brussel. Dit tweede Witboek werd op zeer grote schaal verspreid in de juridische milieus en de juridische faculteiten van het koninkrijk. Het was inderdaad belangrijk om de interesse van deze milieus op te wekken, aangezien deze over het algemeen weinig gesensibiliseerd zijn en weinig afweten van de problemen rond dierenbescherming.
Twee manifestaties volgen in Brussel: op 24 april 1983 tegen de vivisectie en op 27 mei 1984 voor het stemmen en het toepassen van de wetten voordele van de dieren. 
14 augustus 1986 
Gestemd in de Senaat in mei 1985 en in de Kamer op 24 juli 1986 ziet de nieuwe wet voor de bescherming en het welzijn van de dieren op 14 augustus 1986 het daglicht. 
18 januari 1989 
Oprichting van de Raad voor Dierenwelzijn door de heer P. De Keersmaeker, Staatssecretaris voor Europese Zaken en Landbouw. 
1990 
De heren Boussy, Dutilleux, Guillaume en Hens, vier beheerders van de N.R.D.B., worden benoemd binnen de Raad voor Dierenwelzijn en zijn heel actief. 
1991 
Drie uitvoeringsbesluiten betreffende de wet van 14 augustus 1986 zien al spoedig het daglicht. 
1992 
We zijn heel fier over het feit de belangrijkste Federatie van het land te zijn en 50 verenigingen - de meest dynamische van België - te groeperen. 
1993 
Op 11 juli manifesteerde de N.R.D.B. te Mons om te protesteren tegen de onwaardige manier waarop dieren gedood worden en een wettekst te eisen die deze slachtingen expliciet verbiedt. In oktober zette de N.R.D.B. een gerechtelijke actie in om de paardenkoersen, die o.a. in Sint-Eloois-Winkel georganiseerd werden, te laten verbieden. Deze koersen zijn in werkelijkheid een echte slachting voor de paarden. De N.R.D.B. is aanwezig op het "Salon van het Leefmilieu Green Fair" teneinde zijn steun te bevestigen aan het natuurbehoud en het respect voor het leefmilieu. Er wordt een derde "Witboek" voorbereid en de informatiebrochure ten dienste van de inspecteurs wordt op punt gesteld. 
1994 
Paardenkoersen in Sint-Eloois-Winkel: dank zij onze actie ontvangen we een brief van de organisatoren van deze koersen die ons meedeelt dat deze zullen vervangen worden door folkloristische activiteiten. Een echte overwinning!  
1995 
De Nationale Raad voor Dierenbescherming bestaat 20 jaar. Dit wordt gevierd op 24 maart met o.a. een overhandiging van decoraties aan de meest verdienstelijken onder de dierenbeschermers in aanwezigheid van de pers en personaliteiten uit de dierenwereld. De wet van 4 mei 1995, die de wet van 14 augustus 1986 betreffende het dierenwelzijn wijzigt, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet verbiedt o.a. de verkoop van honden en katten op markten, iets waarvoor verenigingen voor dierenbescherming reeds jaren strijd leveren. Bijzondere aandacht werd besteed aan het welzijn van de dieren die gebruikt worden in laboratoria voor het uitvoeren van proefnemingen. Een andere grote overwinning is het verbod van paardenkoersen op macadam. 
1996 
Publicatie van een handleiding voor inspecteurs en van een volledig dossier met betrekking tot de euthanasie van gezelschapsdieren. 
1997 
Er wordt in de schoot van de Raad voor Dierenwelzijn een werkgroep opgericht teneinde de voorwaarden op te stellen, vereist voor het bekomen van een erkenning voor de verenigingen voor dierenbescherming. Deze erkenning zal overhandigd worden aan de drie nationale federaties. Het Koninklijk Besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 1997. Dit Koninklijk Besluit legt aan al deze instellingen voorwaarden op in verband met de uitrusting, de verzorging van de dieren en de begeleiding door een dierenarts. Enkel diegenen die een erkenning hebben mogen publiciteit maken in dagbladen. 
1998 
Onze vice-voorzitster, mevrouw Odette Dannau, komt op 13 november om het leven bij een verkeersongeval. De identificatie van honden door tatoeage of elektronische microchip wordt verplicht vanaf 1 september 1998. Alle nieuwgeborenen (voor de leeftijd van 4 maanden) en elke hond die van eigenaar verandert moeten vanaf dat ogenblik voorzien worden van een tatoeage of een elektronische microchip. Alle gegevens worden gecentraliseerd door de BVIRH (Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden). Een Ministerieel Besluit van 21 oktober 1998 houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden voorziet de verplichte identificatie van honden toebehorend aan één van de 13 zogenaamd "gevaarlijke" rassen. 
1999 
Proces tegen de jagers op trekvogels op het Internationaal Gerechtshof voor de Rechten van het Dier te Genève. Onze algemeen secretaris, de heer Léon Dutilleux, maakte deel uit van de jury. Er werden beschuldigingen geformuleerd tegen 6 landen: Frankrijk, Italië, België, Spanje, Griekenland en Malta. Het verdict van het proces werd ondertekend door alle leden van de jury en werd verstuurd naar de UNO, de Raad van Europa en aan de ministers verantwoordelijk voor de natuur en het milieu van de veroordeelde landen. In augustus 1999, na de verkiezingen van 13 juni, wordt het "dierenwelzijn" overgeheveld van het Ministerie van Landbouw naar het Ministerie van Volksgezondheid. Verantwoordelijke minister is mevrouw Magda Aelvoet. Het Ministerieel Besluit van 21 oktober 1998 betreffende de honden van de zogenaamd "gevaarlijke" rassen wordt geannuleerd door de Raad van State. 
2000 
De N.R.D.B. heeft aan mevrouw Magda Aelvoet, minister van Volksgezondheid die het dierenwelzijn binnen haar bevoegdheid heeft, zijn 14 eisen overgemaakt in verband met de wet van 14 augustus 1986, gewijzigd door deze van 4 mei 1995, aangaande kippen in legbatterijen, zoölogische parken, de zogenaamd "gevaarlijke" honden, de verkoop van dieren op markten, het transport van dieren, het slachten, de toegelaten ingrepen, de ethische commissies, het deontologisch comité, de raad voor dierenwelzijn, de erkenning van de verenigingen voor dierenbescherming en hun afgevaardigden, de sledehonden, het vetmesten van ganzen en de handel in honden. Het voorstel aangaande de sterilisatie van zwerfkatten op het territorium van de 19 Brusselse gemeenten bevindt zich momenteel in de Commissie om er besproken te worden. Dit voorstel lijkt eindelijk vooruitgang te boeken. De N.R.D.B. viert zijn 25ste verjaardag.

 

Nuttige info

Secretariaat N.R.D.B.: Mozartlaan 92 - 1190 Brussel
Tel 02 673 52 30
Fax 02 672 09 47
Voorzitter Marc Boussy Prinses Stephaniesquare 23 8400 Oostende Tel 059 70 11 23

Je kan je ook rechtstreeks richten tot de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming die via haar voorzitter in de raad van bestuur van de N.R.D.B. vertegenwoordigd is